Please wait...

DISCUSSION PAPERS


Virtuális közösségek alternatív szabályrendszerei

Az információs társadalom évek/évtizedek óta tartó építése során egyre határozottabban kezd kirajzolódni egy olyan új tér, olyan dinamikus közösségi mező, aminek a létezését és létjogosultságát csak mostanság kezdjük igazán komolyan venni. A valós társadalmi folyamatok mellett olyan (online) társadalom kifejlődésének lehetünk tanúi, melynek éltető táptalaját az információs társadalom folyamatosan növekvő infrastruktúrája adja, az online szerepjátékok dinamikus kapcsolati hálója és real-time alapú globális világa pedig biztosítja hozzá a szükséges virtuális létteret. Talán meglepetésként érhet minket, hogy a virtuális közösségek működési formái és az azokat mozgató közösségi normák szinte egyáltalán nem különböznek a valós, fizikai térben működő közösségekétől. Sőt a virtuális csoportkohézió és normarendszer esetenként még stabilabbnak és „konzervatívabbnak” is bizonyulhat az offline-nál. Összességében arra a kérdésre keressük a választ, hogy ezek a még furcsának és túlságosan játékosnak tartott virtuális közösségi normák valóban olyan alternatív rendszerek, mint ahogy kívülről tűnnek, vagy csak a valós térben felfedezhető normarendszerek újratermelődéséről van szó?
Richárd Fromann 2013-03-09 22:57:43

Nemzeti tematizációk bélyegeken - A bélyegmotívum mint a nemzeti identitás megteremtésének eleme

Dolgozatomban azt kívánom vizsgálni, hogy egyes újonnan létrejött államok esetében a bélyegeken szereplő motívumok kiválasztása és megjelenítése milyen mértékben és milyen módon szolgálja a nemzeti identitás megteremtését. Hipotézisem szerint speciális helyzeténél fogva a bélyeg alkalmas arra, hogy az állam számára fontos üzenetek és szimbólumok hordozója legyen, ezáltal pedig egyszerre szolgálja a nemzeti identitás erősítését és a nemzeti motívumok ismertségének növelését az adott országban és külföldön. Vizsgálatom tárgyául olyan országokat választottam, amelyek az 1990-es évek első felében, illetve 2005–2006 táján, Csehszlovákia, illetve Jugoszlávia felbomlása kapcsán nyerték el önállóságukat. Hipotézisem szerint ezek az országok bélyegkibocsátásukat a nemzeti identitás erősítésének rendelték alá. Megalakulásukat követően elsődleges célnak tekintették az erős nemzeti identitás megteremtését, ezen belül pedig a belső kohézió erősítését, illetve a más, korábban velük közös államot alkotó országoktól való megkülönböztetést.
Labels:
Gábor Sarlós 2013-04-23 09:55:42

Nemzetisten temploma

A Magyar Nemzeti Galériában jelenleg két kiállítás található, melyeknek témája a XIX. század magyar festészete. Dolgozatomban a múzeum állandó kiállítását mutatom be, a nemzeti történelem vizualizációja szempontjából, vagyis, hogy milyen tematizáció lelhető fel a kiállítás anyagában, Kik azok a történelmi személye, helyek, események, amelyek a képeken megjelennek, és ezek mit szimbolizáltak a XIX. században, a reformkor és a nemzetté válás időszakában?
Gergely Horzsa 2014-05-28 09:33:40

"Aki úr volt a régi világban, a bajban se hagyja magára az országot!" Főnemesi származásúak nemzetképe

Miért foglalkozzunk 2011-ben egy kis létszámú, napjainkban különösebb társadalmi fontossággal nem bíró csoporttal? A magam részéről - amellett, hogy úgy vélem, valamennyi szubkultúra önmagában is érdemes lehet a figyelmünkre - azt gondolom, hogy a magyarországi arisztokrácia sajátos, XX. századi történelme miatt alkalmas lehet arra, hogy a hozzá kapcsolódó vizsgálódások alapján következtetéseket vonjunk le nagyobb társadalmi és kulturális csoportok életére vonatkozóan is.
Gergely Horzsa 2014-05-28 12:26:05

Nemzetek Európában

A kötet online elérhető az alábbi helyen: http://interdiszciplinaris.elte.hu/nemzetek_europaban
Gergely Horzsa 2014-05-30 10:26:15
ELTE - TÁTK
 
ELTE-Soc-Postgrad-School DISCUSSION PAPERS © ELTE - TÁTK